germeval.htmlW8BNMSWDVeed= EVALUERING AV CALLMOO (FJERNUNDERVISNINGSKURSET H-98)

EVALUERING AV CALLMOO (FJERNUNDERVISNINGSKURSET H-98)

 

Tekniske aspekter

Ettersom online-undervisning var nytt for oss, regnet vi med at vi måtte gjennom en prøve- og feilefase. Vi var i utgangspunktet usikre på om vi ville være i stand til å beherske det dynamiske Dreistadt-mediet i tilstrekkelig grad, men det gikk greit i allerede i innlæringsfasen. Vi føler nå at vi behersker teknikken. Vi har dessuten fått god hjelp og støtte fra Carsten Jopp i de tilfellene vi har hatt problemer.

Det som i enkelte tilfeller har vist seg å være litt problematisk, er bruk av e-post (vedlegg) til innsending av oppgaver. På grunn av ikke kompatible systemer er det ikke alltid er lett å få fram besvarelser som lesbart materiale. Utveien har da vært å ty til fax eller post. I og for seg er det ikke noe i veien for å bruke også disse kommunikasjonsmulighetene, selv om det medfører litt ekstra arbeid.

 

Pedagogiske aspekter

I likhet med studentene finner vi at den direkte "samtalen" med deltakerne har virket positivt og pedagogisk stimulerende. For oss som lærere kan det likevel være en liten ulempe at den tiden det tar å skrive, gjør at spørsmål- og svarprosessen enkelte ganger kan bli preget av manglende struktur, i og med at spørsmål og svar kan komme litt hulter til bulter. Dette "problemet" ligger imidlertid i selve mediet. På den annen side opplever man en samtalesituasjon som ligger nær opp til dagliglivets. Vi regner med at utvidet bruk av dias og plakater kan føre til en bedre strukturering av undervisningen. Dessuten har vi et bestemt inntrykk av at det for mange studenter er lettere å uttrykke seg gjennom dette mediet enn for eksempel i en klasseromssituasjon. - Selvsagt vil det i en slik kommunikasjonssituasjon bli gjort mange skrive- og språkfeil (også av lærerne!), og det er vanskelig å drive med feilretting i noen særlig grad underveis. Dette må da gjøres i andre sammenhenger. Det er kanskje ennå for tidlig å si om denne undervisningsformen fører fram til det ønskede resultat med hensyn til praktisk språkbeherskelse, men våre foreløpige erfaringer tyder på at vi befinner oss på rett vei.

En stor fordel med dette opplegget er at det kombinerer en dynamisk del med en statisk. I den siste kan tekster og annet undervisningsmateriell lagres på en systematisk og oversiktlig måte. Ettersom grafiske virkemidler kan tas i bruk her (f. eks. farget bakgrunn), er også lesbarheten mye bedre. Alt som blir "sagt" i undervisningen blir tatt opp på en "rekorder", slik at studentene i ettertid kan gå tilbake til dette "opptaket" for repetisjon og nærmere studium av stoffet.

En del materiale (illustrasjoner, tabeller, o.l.) kan det være vanskelig å få plassert i tekstene i og med at det må scannes inn, og dette kan selvsagt være litt omstendelig så lenge vi ikke har egen scanner ved instituttet. Dette er også et felt hvor vi må vinne mer erfaring etter hvert.

 

Konklusjon

Alt i alt er vi positivt overrasket både over systemets rent tekniske anvendelighet og over de pedagogiske muligheter det åpner for. Vi er overbevist om at denne form for IT-basert undervisning vil bli en viktig del av fremmedspråkopplæringen, ikke bare for fjernstudenter, men også for våre ordinære studenter.

Noe som imidlertid ville være ønskelig, er å opprette et slags

"kompetansesenter" for den tekniske siden av IT-undervisningen, slik at problemer som måtte oppstå, i størst mulig grad kunne løses i den aktuelle situasjon.

 

Med vennlig hilsen

 

Kjartan Kaldhol Håvard Reiten Tor Jan Ropeid