5.2. Fjernundervisningskurset

Utgangspunkt her var at mediet "Dreistadt" skulle brukes som et konferansesystem i online-undervisningen og som lagringsmedium for undervisningsmateriale. Det skulle supplere den tradisjonelle "lesingen" med et dynamisk element. Erfaringen så langt viser at mediet ikke barer fungerer utmerket som "informasjonsformidler", men at det også skaper en ny læringssituasjon som ikke har vært mulig å realisere før.

Evalueringen av kurset skjer etter 5-8 ukers undervisning, dvs. godt over halveis av det første semesteret. (av fire). Den baserer seg på en spørreundersøkelese o

Det som sto i fokus av spørreundersøkelsen var hvordan innkjøringsfasen opplevdes og hvordan mediet vurderes etter at studentene var kommet "godt i gang". Første punktet var særlig interessant i og med at bare en brøkdel av deltakerene - inklusive lærerne - hadde Internet- eller IT-kunnskaper utover "tekstbehandlings-nivå". Ettersom en stor del av deltakerne i dette etter- og videreutdanningskurset selv er lærere, vil vurderingen av funksjonen mediet oppfyller i den konkrete læringssammenhengen være verdifull.

Innkjøringsfasen ble av de aller fleste beskrevet som både stimulerende, spennende, nyttig og lærerikt. Enkelte problemer oppsto ved nedlastingen av client-programmet, noe som vil være unødvendig når man i fremtidige kurs baserer seg på den (nå utviklete) Java-klienten. Håndteringen av Dreistadt blir beskrevet som problemfri. - Denne positive erfaringen er viktig med tanke på skaléringen av systemet i andre kurs.

I sin analyse av spørreundersøkelsen , utført av Irene Lillehammer, konkluderes det:

Når det gjelder det faglige utbyttet sier gjennomsnittlig 70% at de "i høy grad" drar nytte av timene, 25% "i noen grad" og 5% "i liten grad" (her finnes det variasjoner mellom fagene [litteratur skårer 92% "i høy grad"] som det er for tidlig å si noe konkret om).

Lærerne i kurset konkluderer sin evaluering:

Som illustrasjon av de nye pedagogiske muligheter kan litteratur-online-timene nevnes. Disse har utviklet seg til en "litterær salong" der svært engasjerte og inspirererte samtaler foregår. Læreren supplerer timene med "lysbilder" (korte, forhåndslagete tekstbiter som "innskudd"). Timene blir tatt opp på "rekorderen", og log-filen brukes av de fleste deltakere til å jobbe videre individuelt med temaet. - Log-filene blir også brukt til en ny type feilkorrektur som samtidig gir studentene kontroll over egen fremskritt: studentene kan se sin egen "produksjon" i en aktuell log-fil og jobbe videre med den, evt. i samarbeid med læreren. Slik blir "feilene" til en kilde for en individuell tilpasset læring.

I kursets store suksess ser vi et enormt potentiale for fjernundervisningstilbud generelt - og dermed også for en konkret bevegelse i retningen av realiseringen av konseptet læringen hvorsomhelst.