(6. Perspektiver)

I den her rapporterte CALLMOO prosjektfasen I har vi utviklet et pedagogisk og teknologisk konsept som resulterte i en tysk-applikasjon for undervisning på grunnfagsnivå. I fokus sto den kommunikative prosessen som realiserer seg i et rikt spekter av samhandlingsformer i mediet. Denne prosessen, preget av mediets struktur, instrumentaliserte vi som et ressurs og verktøy for å fremme selvstyrt aktivitet i fremmedspråket. Det oppsto en en naturlig og autentisk læringskontekst der særlig grunnleggende kontakt- og produksjonsfunksjoner på fremmedspråket ble utviklet og trent ("terskelen til å uttrykke seg på fremmedspråket"). Fjernundervisningskurset har i tillegg vist hvordan mediet kan brukes til å formidle eksisterende pensumstoff. På den måten ble også systemets pedagogiske fleksibilitet illustrert.

I fase II er målet å utvide konseptet både i bredden og dybden, med flere språkfag, flere disipliner innen fagene, og mer avanserte funksjoner, f eks integrert toveis video/lyd og bedre brukergrensesnitt. Vi ønsker derfor

Fremdeles er målet å benytte modifiserbare, ikke-kommersielle software-komponenter, samt faglige ressurser som er fritt tilgjengelig på nettet. Ved å tilrettelegge Internetts sterke sider for en gruppe fag (språkfagene) som til nå langt fra har greid å utnytte disse ressursene i tilstrekkelig grad, kan vi skape et helhetlig, teknisk integrert språklæringsmiljø, hvor

CALLMOO-teknologien har også et potensiale i form av forskningsformidling og vitenskapelig møtevirksomhet. Disse mulighetene kunne utforskes senere, for eksempel som et virtuelt museum, hvor deskriptive data - tekst, bilder og video/lyd - kan presenteres av levende (eller kunstige) guider som holder omvisninger og svarer på spørsmål og hvor utstillinger kan lages og diskuteres direkte av brukerne. Eller som et ikkelokalt fagfellesskap (en virtuell kontorbygning), hvor forskere kan "treffes" uformelt gjennom tekst-, lyd- eller video-kommunikasjon.

Pedagogisk sett støtter planen seg på tesen om at konsepter som nye læringsformer, livslang læring, læring nårsomhelst og hvorsomhelst egner seg best til realisering innen et helhetlig, teknologisk integrert miljø som danner en egen (faglig og sosial) realitet og som er tilgjengelig ti enhver tid og fra ethvert sted. Denne tesen ser vi etter den nå avsluttete fasen I støttet samtidig som vi har fått et konkret erfaringsgrunnlag. Det blir derfor naturlig og viktig å videreutvkle dette feltet også med tanke på teoretisk kunnskap.

(evt. link til prosjektskisse for 1999)