Utredningsoppdrag

"Innholdsforvaltingsstrukturer"

- Behov og løsninger for digitale biblioteks- og publiseringstjenester med utgangspunkt i brukermiljøet i LINGO

Formål

- lage en utreding om behov og mulige løsninger for digitalt forvaltet innhold i humanistiske (og evt. andre) fagmiljøer, med empirisk utgangspunkt i LINGO-prosjektets brukermasse.

Kontakt

Problemformulering / fokus

Hvilke behov for digitale publiseringstjenester vil studenter og forskere få, og hvordan skal disse behovene løses? - Dette er den overordnete problemstillingen utredningen skal prøve å finne svar på.

Begrepet "publisering" tolkes i denne sammenhengen i vid forstand, som verdikjeden fra tjenester for skaping av medieobjekter (tekst-, video-, audiodokumenter, etc.) via former for forvaltning av medieobjektene, til tilgjengeliggjøring og bruk av disse.

Man tar utgangspunkt i deltakerne i LINGO-prosjektet. Disse representerer både et aktivt brukermiljø når det gjelder digitale medier og tjenester, samt at de forener høy faglig kompetanse og kunnskap (innenfor HF-/"språk"fagene). Hva skal til for å omforme denne kunnskapen til digitale medieformer?

Ved denne tilnærmingen prøver man å kartlegge behovene i størst mulig grad etter premissene brukermiljøene selv leverer. Implisitt i dette ligger at fokuset skiftes vekk fra tradisjonelle premissleverandører i f.eks. bibliotekssektoren. På denne måten ønsker utredningen å bidra med et alternativt perspektiv som belyser planlegging og organisering av digitale læringsressurser og fremtidige "innholdsforvaltningsstrukturer".

Arbeidsplan / fremdrift

Et survey blant aktuelle brukere (studenter og lærere i LINGO-miljøene) danner utgangspunkt for forslag til tiltak og strategier. Behovet for funksjonelle løsninger skal analyseres, med tanke på hva som er eller blir teknologisk mulig, men som det ikke er tilrettelagt for i dag. Thinktank-virksomhet og arbeid med innstilling/rapport avslutter oppdraget.

  1. Skissering av hovedproblemstillinger og utarbeidelse av brukerundersøkelse (august/september 2000)
  2. Utføring av brukerundersøkelse og analyse av resultatene (september/oktober 2000)
  3. Thinktank-virksomhet og arbeid med innstilling/rapport (oktober/november 2000)

Medarbeidere og samarbeidspartnere

  • Dr. Espen Aarseth, UiB, Seksjon for humanistisk informatikk
  • Thomas Brevik, 1 kons. og e-bokekspert ved Fylkesbiblioteket i Hordaland
  • N.N. (survey-arbeid)
  • Scholarly Technology Group, Brown University (http://www.stg.brown.edu), et ledende forskningssenter for digital publisering

Relaterte linker

tilbake


sist oppdatert 20.8.2000 - Carsten Jopp