Referat prosjektledermøte 15.8.2000


Tid og sted

 • tirsdag, 15.8.2000 ved UiB, HIT-senteret, kl. 1030 - 1600

Deltakere

 • Finn Bostad (NTNU), Jarle Ebeling (UiO), Elisa Bjersand (HSF), Camilla Bjørke og André Avias (HiOF), Carsten Jopp (UiB)


1. Status i LINGO-prosjektarbeidet: presentasjon og oppdatering

- LINGO.NTNU v/ Finn

 • Finn viste en oversikt over delprosjekt- og disiplinaktivitetene
 • Noen aktuelle tema / erfaringer / problemstillinger i miljøet:
  • viktigheten av den personlige kontakten (face-to-face) i nettbaserte studieopplegg understrekes
  • en debatt om eiendomsrett har kommet i gang (forholdet underviser/fagansatt/”leverandør” og institusjonen; hvem “eier” materiale på nettet?)
  • hvordan kan man sikre og videreføre verdiene prosjektet så langt har produsert?
  • prosjektet vil eksperimentere med case-/problembasert læring
 • den for høsten 2000 planlagte internasjonale konferansen med tema "Bruk av lyd og lydteknologi i nett-basert språkundervisning ved universitetet språklæringen" organiseres våren 2001 grunnet forsinket planleggingsprosess ifm. bevilgningen for inneværende året

- LINGO.HIOF v/ André og Camilla

 • har noe erfaring med case-/problembasert læring fra undervisning i forhandlingsteknikk
 • Begge er frikjøpt fra undervisningen f.o.m. høstsemesterert og skal utvikle det “virtuelle kontoret” på fransk og tysk.

- LINGO.UIO v/ Jarle

-LINGO.HSF v/Elisa

 • fokuserer på den digitale innleveringsmappen samt evaluering
 • har eksperimentert med utvikling av en nettbasert web-editor
 • leter etter et avansert kommenterings-/ annotasjonssystem

- LINGO.UIB v/Carsten

 • delprosjektet forbereder oppstart av to nye grunnfagskurs (tysk og fransk). Tyskkurset har 35 registrerte studenter og er blitt instituttets største kull.
 • prosjektgruppen har også vært sentral i utviklingen av det virtuelle franske instituttet IVEREN (se nedenfor)
 • Carsten viste den nye DiffText-funksjonen i Dreistadt (sammenligner forskjellige versjoner av et dokument og markerer forskjellene)
 • har utviklet støtte for flere samarbeidsfunksjoner i Dreistadt

- LINGO.FLETTE v/Carsten

 • Samarbeidet i fransk mellom NTNU og UiB er i full gang. Det lages et felles "virtuelt instutt", Institute virtuel d'études romanes en Norvège (IVEREN). Oppstart er primo september. Så langt over 50 påmeldte. De fagansvarlige har utarbeidet et felles studieoppleg. “Datafolkene” fra begge institusjoner har jobbet frem et felles brukergrensesnitt og et autentiseringssystem som gir tilgang til forskjellige ressurser på servere ved NTNU og UiB
 • IVEREN presenteres av Ingvald Sivertesen (NTNU) og Daniel Jung (UiB) på en konferanse i Paris i slutten av september
 • I mai ble det avholdt et planleggingsmøte for det fremtidige nasjonale mellomfaget i tysk med deltakere fra UiO, HiOF, HiS og UiB.

2. PLANLEGGING AV AKTIVITETER

- Prosjekt "LINGO-bok"

 • Bok-prosjektet er en prioritert oppgave i LINGO.FLETTE; bakgrunn
 • I tillegg til de nevnte bidragene vil André og Camilla lage en artikkel, evt. Elisa
 • Bidragene så langt er skissert i svært generell og lite tilspisset form. De må derfor sies å representere stoffgrunnlaget som tekstsamlingen skal dra sitt innhold fra. Når en nærmere beskrivelse av antologiens overordnete fokus og struktur er klar (ved redaksjonsrådet / programstyret for språkfag), skal LINGO-bidragsyterne lage på kort varsel en mer tilspisset abstract av bidragene sine.
 • Carsten tar kontakt med styret ang. saken.

- Tiltak for kompetansespredning

 • Forslaget om en LINGO-tournée til utvalgte institusjoner ble vurdert positivt. Jarle har god kontakt med Høykolene i Bø og i Agder, Finn med institusjoner i Nord-Norge, som vi kan henvende oss til. HiOF er interessert, i følge André.
 • Carsten lager et bakgrunnsbrev om LINGO-prosjektet som kontaktpersonene kan videreformidle. Foreslått termin for tournéen: november/desember 2000.
 • Besøket ledsages av lanseringen av LINGOs ressurssider (nettsted,“utstillingsvindu”) som skal være et tilbudt til hele fagmiljøet.

- Internkommunikasjon og kompetanseoppbygging

 • Vi satser også i år på en deltakelse for LINGO-prosjektmedarbeidere ved ITU-konferansen 2./3. november i Oslo.
 • Neste LINGO-møte blir avholdt i forkant av konferansen, den 1. november i Oslo. Vi inviterer USIT (v/Jon Lanestedt) for en oppdatering om nyeste utviklinger "i hovedstaden"

3. KONTRAKTER

 • LINGO-hovedkontrakten er endelig i boks. Kontrakt med miljøene er også ferdig og er på (post-)veien.

4. LINGO 2001

 • I følge ADL/KUF finnes det en mulighet for en viss grunnbevilgning også i 2001; vi ble oppfordret om å lage et notat om evt. "vitale behov". Dette satser vi på.
 • Det er svært viktig med en videreføring av prosjektet, både med tanke på generelle/faglige hensyn og for å gi rom for en fortsettelse av samarbeidet som har blitt bygget opp så langt. Det TRENGS et forum for tverrinstitusjonell samarbeid som LINGO.


tilbake

30.8.2000 - Carsten Jopp