om prosjektet
LINGO er et tverrfaglig samarbeidsprosjekt på universitets- og høyskolenivå innenfor feltet IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) - språk og læring. Mellom januar 1999 og juni 2001 har prosjektet utviklet faktiske utdanningsopplegg hvor innovativ teknologi er en integrert del av språkdidaktiske strategier.

Prosjektets offisielle oppdrag fra Arbeidsgruppen for digitale læremidler var fullført i juni 2001. (LINGO-sluttraport). Nå brukes, videreføres og videreutvikles utdanningsoppleggene i lokal regi. Miljøene ved UiB og NTNU har utviklet et tett samarbeid, og HIT-senteret ved UiB har opprettet en egen prosjektenhet som ledes av Daniel Jung.

Bakgrunn og historie

LINGO fungerer / fungerte som et faglig nettverk og et aktivt forum som realiserer noen av mulighetene som bruk av IKT innenfor språklæring åpner for, og samtidig samler mer erfaring og viten om underliggende pedagogiske og faglige premisser.

Med utgangspunkt i prosjektplaner som medarbeidere ved tre HF-språkmiljøer har utviklet, ble LINGO satt i gang i januar 99. Aktivitetene dekker ulike disipliner innenfor fagene engelsk, tysk og fransk. Miljøene fattes sammen som delprosjektene lingo.ntnu, lingo.uib og lingo.uio ved universitetene i Trondheim, Bergen og Oslo. Ved prosjektets utvidelse i år 2000 kom også to nye miljøer fra høyskolene i Sogn og Fjordane (lingo.hisf) og Østfold (lingo.hiof) med.

lingo.flette har vært prosjektets fellesdimensjon; den jobbet for et samarbeid mellom de tre miljøene. Lingo.flette støttet de ulike aktivitetene ved å organisere seminarer, stimulere til diskusjon og erfaringsutveksling på tvers av delprosjektene, samt å legge til rette for en "samling av krefter" innenfor utvalgte områder, i form av konkrete samarbeidstiltak. Eksempler er det virtuelle franske instituttet IVEREN ("Institut virtuel d'etudes romanes en Norvège"), et samarbeid mellom de romanske instituttene ved NTNU og UiB og en felles publikasjon.

Prosjektet ble initiert og finansiert av Programstyret for språkfag ved KUFs Arbeidsgruppe for digitale læremidler. De lokale institusjonene bidro med en betydelig egeninnsats.

Dokumenter

Evaluering
aktuelt

om prosjektet

om delprosjektene

fellesaktiviteter

kontakt / navn

andre resursser
[
tilbake
] [ startside ]________________