LINGO-seminar 3 

 

| dato og sted | generelt om seminaret | program & materiale | støtte | deltakere |


 


se flere bilder fra seminaret! |

 

1. Dato og sted / kontakt


 

2. Generelt om seminaret


(Dette er invitasjonsteksten)

Etter møtene i mars i Trondheim og i juni i Bergen begynner LINGO-seminarene å bli en liten tradisjon. En god del av "våre" undervisningsopplegg er under utprøving eller er kommet langt i utviklingen. Det finnes "mye å snakke om" ó rent faglig, men også sosialt, fra kollega til kollega. Denne gangen prøver vi også å sette en ekstra spiss på seminaret, slik at dette blir til en innholdsrik og ó forhåpentligvis ó spennende og utviklende begivenhet. Den består av to deler:

 • selve seminardagen onsdag, 6.10.99


  Der fokuserer vi på "oss", dvs. delprosjektene, aktivitene, utvalgte aspekter og prosjektets fremtid.
  Etter en god jobbeøkt håper vi om ettermiddagen/kvelden å få til en uformell sosial sammenkomst.
   

 • ITU-konferansen "Interaktiv" 7. og 8.10.99


  Vi vil gi alle LINGO-medarbeidere mulighet til å være med på denne relevante og spennende konferansen. En ypperlig anledning til å hente ny inspirasjon og faglig input til det videre prosjektarbeidet!
   
   

Seminardagen 6. oktober 1999

Vi tar utgangspunkt i presentasjoner av prosjektaktivtetene innenfor de enkelte fagene og disiplinene. Her har det skjedd mye siden sist! I den nåværende implementerings- og utprøvingsfasen er det naturlig og viktig å fokusere på praktiske erfaringer og utfordringer. Hvordan "funker" de web-baserte tilbud innenfor sine konkrete kontekster? Hva betyr det i praksis for lærere og studenter å ta i bruk IKT-baserte opplegg? Hvilke krav stilles til tekniske løsninger? ó Gjennom aktiv og åpen diskusjon rundt de enkelte presentasjonene håper vi å kunne tilnærme oss i fellesskap underliggende "større linjer" som forandringer i lærer-/studentrollen, læringskulturelle aspekter eller tekniske krav. 

Generelt utvikler prosjektaktivitetene seg i retning av helhetlige og omfattende, nettbaserte studietilbud. Dette enten på instituttsplan, der man ønsker å dra inn flere disipliner etter å ha startet i år med et utvalg; på institusjonsplan, der man utvider og skalérer aktivitetene og oppleggene; eller innfor LINGO-nettverket, der man sikter mot en arbeidsdeling og kompetanseutveksling.

Illustrasjonen nedenfor viser en oversikt over det som presenteres på seminaret. Dette dekker et bredt spekter. Gjennom de forskjellige presentasjonene håper vi å få et helhetlig perspektiv på det vi samlet sett har oppnådd så langt. Ut i fra det perspektivet vil vi prøve å synliggjøre behov og muligheter for videreutvikling og fellesprosjekter.

-- Hva vises på seminaret?

Språkhistorie
engelsk

Vitenskaplig skriving
engelsk

Oversettelse
tysk

Litteratur/kultur
engelsk

Fonologi
fransk

- Innspill, debatt
- gruppearbeid

Tekniske løsninger - "overbyggende" gruppevare - kommunikasjonsplattformer
"skreddersydde" -- WebCT/div. -- MOO-system 3. Program & materiale


  

  Carsten Jopp:

  • Velkommen; presentasjon av seminardagen; LINGOs fremtid


Presentasjoner med spørsmål, diskusjon (2 timer)


  Ingvald Sivertsen/Tone Midtgård:

  • Studieopplegg i fransk fonologi

   • N O T I S B L O K K

    * Ingvald viste også modulen i tysk oversettelse

    * positive erfaringer og respons etter de første ukene

    * effektfull "knep": studenter kan miste systemtilgangen hvis de ikke har vært aktive på en (god) stund; virker positivt-stimulerende 

 

  Jill Walker:

  • A Midsummer Night´s Dream: hypertext og MOO

   • N O T I S B L O K K

    fra diskusjonen:

    * pluss: strukturering av materiale - organisert både hierarkisk og etter rom-metaforen med noder

    * didaktiseringen av et temaområde er en fruktbar læringssituasjon

 

  Einar Bjorvand:

  • Modul i engelsk renessanse

 

  Nils-Lennart Johannesson:

  • Studieopplegg "Old English"

   • N O T I S B L O K K

    * god respons fra studentene

    * liten gruppe on-campus studenter ==> heller face-to-face enn online-kommunikasjon

 

  Nancy Lea Eik-Nes:

  • Kurs i Scientific Writing

   • N O T I S B L O K K

    * oppgaven om å sende regelmessig inn loggbok-rapporter om studieaktiviteten førte til mye personlig-/sosial-motivert skrivingInnspill & debatt (30 min.)

  Finn Bostad:

  • Lærer-/veilederrollen i forandring

   • N O T I S B L O K K

    * Finns overhead: Modell: 3 typer human-computer interaction 

    * fra human-computer interaction (instrumentell input-output, krever kompetansen computer-literacy) to computer-mediated mass communication (en "publiseringsmonolog", kompetanse: web-publishing literacy) to computer-mediated human communication (kompetanse: communication literacy). 

    * sistnevnte type mest relevant for ny læring: mening (meaning) blir en en funksjon av sosial praksis; dannes i en prosess gjennom mellommenneskelige relasjoner/samhandling; "lære ved å bygge relasjoner"

    * ny læringskultur er avhengig av læringsmiljøet; tradisjonelle rammebetingelser utfordres: organisasjonsformer som pensumorientering, forelesninger, men også tekst-begrepet. Formene kan beskrives som vertikale (hierarkiske, "oven i fra")

    * ny læringskultur: horisontal læring, mellom "likesinnete"; endringsprosess nødvendig; krever beredskap av alle involverte til å finne nye roller. Studenter: mer aktive i organisere sin egen læringsprosess; studenter og lærer kan lære av hverandre

    Fra diskusjonen

    * er IKT-baserte undervisningsopplegg for tidkrevende for "vanlig" on-campus undervisning? Eks. prosjektarbeid: man kommer ikke gjennom pensumet

    - Nei, er viktig for on- og off-campus studenter; riktig: krever mye, bl.a. computer-literacy hos den enkelte, og oppleggene må være del av en overordnet strategi;

    * erfaringer fra online-undervisning: vanskelig å "kjøre lineært" (jfr. forelesninger); derimot frisettes kreativitet: undervisningen online får "vifteaktig" spredning gjennom forskjellige bidrag; fokus på kreative prosesser

    * argumenter mot trad. pensumorientering: vet man egentlig hva læringsresultatet skal bestå i? Hva betyr det å lære et fremmedspråk? Drøfting av lærings- og kunnskapssyn viktig. Er læringsprosessen ikke snarere et "vifte" enn en lineær prosess?

    * det er viktig å nyansere etter disiplin/formål. Man trenger alle tre interaksjonstyper av Finns modell, og, når det gjelder teknologien og didaktiske funksjoner, en "palette av muligheter"

    - men læringssynet burde vært felles


Tekniske "overbyggende" løsninger (1 time)

  Jarle Ebeling

  • "Likt og ulikt" - Hvordan velge en gruppevareløsning?
   Funksjoner; kriterier for et konkret valg; pluss og minus for en pakkeløsning som WebCT

  Espen Aarseth

  • Dreistadt/MOOlin Rouge; et MOO-system som åpen kommunikasjonsplattform og eksempel på open source

   • N O T I S B L O K K

    fra diskusjonen:

    * hvor mye koster open-source-løsninger egentlig?Gruppearbeid (1 time)

 • Fremtidig utvikling: Er det mulig å sette et felles faglig-didaktisk fokus? 
 • Tekniske løsninger: open source eller kommersielle produkter? Felles behov for funksjonalitet 
 • Plenum
    N O T I S B L O K K

    * Klokken var 16.20 da vi var kommet til dette punktet. De for gruppearbeidet planlagte temaene var blitt dekket i diskusjonene rundt innleggene - på en engasjert, engasjerende og fruktbar måte. Den resterende tiden ble brukt til å fatte noen tråder sammen i uformelle grupper. Deretter samlet seg en stor del av deltakergruppen til å lade opp batteriene i felleskap...

   

4. Støtte


Følgende dekket "felleskassen":

 • reisekostnader tur/retur (uten kostpenger) 
 • lunsj på onsdag, 6.10. 
 • én overnatting 
 • konferanseavgift for INTERAKTIV (inkluderer lunsj begge dagene)5. Deltakere


  Ingvald Sivertsen
  Tone Midtgård
  Nils-Lennart Johannesson

  Finn Bostad
  Nancy Lea Eik-Nes
  Bjørn Grønnesby

  Jon Orten
  Jarle Ebeling
  Einar Bjorvand
  Hilde Hasselgård
  Wilhelm Zickfeldt

  Jill Walker
  Tor Jan Ropeid
  Espen Aarseth
  Daniel Jung

  Turid Trebbi
  Gunnar Liestøl

  Carsten Jopp
   
   
   
   

øverst på siden

tilbake

LINGO-hovedside


21.10.99 - Carsten Jopp