Prosjekt LINGO

Rapport januar/februar 2000

Carsten Jopp, Finn Bostad, Jarle Ebeling, Knut Erling Øien, André Avias
redigert av Carsten Jopp
12.03.2000
1. Generelt

LINGO-sekretariatet v/UiB har per i dag ikke motatt noen tilsagns- eller tildelingsbrev for det inneværende året. Prosjektaktiviteten ble satt i gang på grunnlag av beslutningen på ADL sitt møte den 20.12.1999 -- en "straksbevilgning" for å holde aktivitetene i gang. Samtidig ble det varslet om en endelig behandling av søknaden og formell tildeling ved påfølgende ADL møte den 24.1.2000. Denne endelige behandlingen er per i dag (12.3.00) ikke blitt gjennomført. Sammen med signaler om en generell usikkerhet omkring budsjettbehandlingene ved KUF/ADL har dette bl.a. ført til at en (forlengelse av) prosjektkontrakt ikke kunne utstedtes.

Til tross for denne uavklarte situasjonen har de tre etablerte 1999-miljøene ved NTNU, UiO og UiB så langt kunnet videreføre arbeidet i LINGO, i full omfang og med fremdrift iht. planen. Prosjektsøknaden for år 2000 omfattet også en utvidelse av LINGO-nettverket til å inkludere to miljøer fra høyskolesektoren (HSF og HIØ). Disse miljøene har vist seg så langt som svært fleksible, men det manglende formelle grunnlaget viser seg i økende grad til å stå i veien for å kunne foreta nødvendige disposisjoner, særlig når det gjelder personellinnsats. Dette gjelder også for de tre etablerte miljøene der f.eks. et engasjement av kvalifiserte prosjektmedarbeidere utover det første halvåret ikke er mulig.

Prosjektet ble opprinnelig planlagt for en periode på 2 år. I det andre, nåværende året skal det fokuseres spesielt på overordnete aktiviteter som kompetansespredning (gjennom publikasjoner, konferanser) og (slutt-)evaluering -- en "innhøsting" som i sin fulle omfang kun blir mulig dersom prosjektet kan gjennomføres i sin helhet. Det samlete prosjektet ønsker derfor å understreke at en snarlig avklaring av den for alle parter uheldige bevilgningssituasjonen er av vital betydning for at prosjektet skal lykkes.

2. Aktiviteter i LINGO.FLETTE

Den 17. og 18. januar 2000 holdt prosjektet et 2-dagers oppstartsmøte der delprosjektlederne planla og diskuterte hvordan planen for LINGO.FLETTE skal realiseres. Det har også vært en viktig målsetting å gi de to nye samarbeidspartnerne fra høyskolene i Sogndal (engelsk) og Halden (tysk og fransk) en god start innenfor LINGO-nettverket. Følgende punkter kan nevnes:

3. Delprosjekter

3a) LINGO.NTNU

Delprosjektet fortsetter å arbeide mot komplette nettbaserte studietilbud innenfor de tre språkfagene. Overføring og skaléring mellom disiplinene er viktige stikkord. Nedenfor en oversikt over aktiviteter som er i gang:

Aktivitet Status Framdrift per 15.3.00
Fransk:    
Fonetikk og fonologi Ferdig utviklet programvare Utprøving, evaluering
Oversettelse og resyméskriving Påbegynt høsten 99 Utvikling av studiemodul
Fransk kulturkunnskap Påbegynt høsten 99 Utvikling av studiemodul
Grammatikk Ferdig utviklete analyseprogram Utprøving med studenter, evaluering
Fransk essayskriving To utviklete moduler Utprøving med studenter, evaluering
Engelsk:    
Språkhistorie Videreutviklet særemne, m.fag Utvikling og utprøving av fullt mellomfagsemne
Fonetikk og fonologi Planlagt grunnfagsmodul Utvikling av nett-basert modul
Terminologiliste samarbeid med fransk og tysk Utvikling
Syntaktiske strukturer fra forprøver til fagstudium samarbeid med lingvistikk Utvikling
Kulturkunnskap Grunnfagsmodul  
Vitenskapelig skriving Utviklet nett-basert undervisnings-tilbud Utprøving og justering av program
Tysk:    
Oversettelse og grammatikk Ferdig utviklet undervisningsdel Utprøving med studenter, evaluering
Nettverksfunksjoner:    
Faglig ledelse for arbeid med lyd og lydteknologi    
Prosjektledelse og koordinering

(Finn Bostad)

3b) LINGO.UIB

LINGO-gruppen i Bergen er godt i gang med å bygge ut de eksisterende MOO-systemene til å omfatte "portal"-funksjonalitet. Denne skal kunne knytte brukere fra forskjellige organiserte kurs sammen til et "intelligent" språklæringsfelleskap som legger til rette for økt kontaktskaping og deling på ressurser. Fremdrift er etter planen og som konkrete stikkord kan nevnes:

(Carsten Jopp)

3c) LINGO.UIO

Lingo.uio konsentrerer seg om å utvikle pedagogiske opplegg som vil støtte oppunder eksisterende undervisning i oversettelse og fonetikk. Det brukes også ressurser på å observere, evaluere og rapportere fra undervisningen av det nettbaserte mellomfagstillegget som ble utviklet i fjor og satt i drift i år.

Oversikt aktiviteter

Andre aktiviteter

I tillegg til prosjektleder er det engasjert to personer med ansvar for hver sin hovedaktivitet. Vi har også engasjert to web-programmerere til å hjelpe oss med de tekniske løsningene.

(Jarle Ebeling)

3d) LINGO.HSF

Hva som er gjort så langt i prosjektet:

Vårt største problem så langt i prosjektet er mangelen på prosjektmidler. De aktivitetene vi nå skal i gang med krever midler til gjennomføring, dette gjelder særlig nødvendig oppgradering av tjener-maskinen (både maskin- og programvare). All videre utvikling av den digitale arbeidsboken er avhengig av at denne oppgraderingen er gjennomført. Videre er det umulig å få kjøpt fri prosjektdeltakerne fra faste plikter/oppgaver uten de før nevnte prosjektmidlene. Et slikt frikjøp er helt nødvendig for å kunne gjennomføre planlagte analyse-, design- og implementasjonsaktiviteter, og for å gjennomføre den planlagte evalueringen i prosjektet.

(Knut Erling Øien

3e) LINGO.HIOF

(André Avias)


øverst på siden