Høyskolen i Sogn og Fjordane
Avdeling for økonomi og språk
Fossvegen 6
5801 Sogndal
oktober 1999til
Arbeidsgruppen for digitale læremidler
v/Programstyret for språkfag


Søknad om støtte for prosjekt:Engelsk: Vev-basert arbeidsbok
Generelt

Det prosjektet det søkes støtte til har som målsetning å UTVIKLE og TA I BRUK en vev-basert (digital) arbeidsbok i engelsk grunnfag, og EVALUERE denne bruken.

Målgruppe

Studentene ved engelsk grunnfag HSF

Søknadsbeløp / ressursbehov

Søknadsbeløp (fra Arbeidsgruppen)

90.000,- (67%)

Egeninnsats

45.000,- (33%)

 

___________

ressursbehov

135.000,-


Prosjektansvarlige / medarbeidere

I tillegg ønsker vi å knytte en person fra pedagogikk-seksjonen ved Avdeling for lærerutdanning (HSF) til prosjektet.

Bakgrunn

Studieåret 1997/1998 gjennomførte vi prosjektet " Internett i engelskundervisning " ved Høgskulen i Sogn og Fjordane (HSF). Prosjektet, som var finansiert av Arbeidsgruppen for digitale læremidler og HSF, hadde som målsetning å ta Internett-tjenester i bruk i undervisningen ved engelsk grunnfag. Det er en videreføring av ideer skapt i dette prosjektet vi nå søker om midler for.

Mål

Studentene ved engelsk grunnfag har som en av sine oppgaver i studiet å gjennomføre et studieplanfestet skriftlig prosjektarbeid. I studieplanen står bl.a. følgende:

I løpet av studieåret skal studenten gjennomføre eit prosjektarbeid der IT er ein integrert del. (...) Gjennom dette vil studenten trenast til å forhalde seg til ei stor mengd informasjon og lære seg teknikkar for å systematisere og sortere informasjon; stikkord vil vere innsikt, kritikk og kreativitet.

Det skriftlige prosjektet (prosjektrapporten) teller 10% av samlet karakter.

Det prosjektet vi nå søker støtte til har som målsetning å UTVIKLE og TA I BRUK en vev-basert (digital) arbeidsbok i engelsk grunnfag, og EVALUERE denne bruken. Arbeidsboken skal være et hjelpemiddel for studentene i deres prosjektarbeid/skriveprosess ved at den skaper en kontekst for diskusjon og meningsutveksling. Dette gjøres ved at studentene:

  1. legger ut sitt skriftlige produkt for fri gjennomgang på veven.
  2. får kommentarer på det skriftlige arbeidet.
  3. vurderer kommentarene og gjør endringer i sitt produkt.

Målet vårt er å utvikle en vev-basert tjeneste i form av en komponent/modul som kan integreres i andre utdanninger som benytter prosjektarbeid/rapportskriving som undervisningsform. Teknologisk bør/må tjenesten skape en arena der det mulig for:Aktuelle problemstillinger

Hovedmålsetningen med prosjektet er å ta i bruk nettets mulighet for kommunikasjon og samarbeid, og å undersøke hvorvidt bruk av en vev-basert arbeidsbok i prosjektarbeidet forbedrer skriveprosessen og fremmer læring. I den sammenheng er følgende problemstillinger aktuelle:Fremdrift

Høsten 99: Vi ønsker å starte allerede i høst med innlededende arbeid. 1. utkast av den vev-baserte arbeidsboken ferdigstilles og taes i bruk av studentene før semesterslutt høsten 1999 (egenfinansiert).

Januar-april 2000: Videreutviklingen av den vev-baserte arbeidsboken. Dette vil skje på bakgrunn av erfaringer gjort gjennom faktisk bruk av det 1. utkastet - m.a.o. en form for prototyping.

Studentenes bruk av den vev-baserte arbeidsboken vil starte så snart første utkast foreligger, og avsluttes med karakterfastsetting/sensur i april.

April-mai 2000: Evaluering av bruk, rapportering.

April-juli 2000: Videreutvikle prototypen og undervisningsopplegget med tanke på bruk fra og med høstsemesteret 2000 (nye studenter).

August-desember 2000: Bruk av siste utkast av den vev-baserte arbeidsboken.

Desember 2000: Evaluere bruk og skrive sluttrapport.

Samarbeid

Et samarbeid med LINGO-nettverket ser vi på som spesielt verdifult for prosjektet vårt.

Budsjett

frikjøp av prosjektdeltakere (0,4 årsverk)

120.000,-

oppgradering av eksisterende utstyr på tjenersiden og innkjøp av programvare

15.000,-

 

__________

 

135.000

 

========

   

fra Arbeidsgruppen (67%, søknadsbeløp)

90.000

egeninnsats (FoU-tid tilsvarende 0,15 årsverk) (33%)

45.000
tilbake til prosjektoversikten i hovedsøknaden


web-redigering: C.Jopp, LINGO