lingo.flette

Carsten Jopp
8. november 1999
Lingo.flette

Beskrivelse av fellesdimensjonen i LINGO i år 2000

 

1. Generelt

Oppbygging av effektive samarbeidsstrukturer mellom LINGO-miljøene i Oslo, Trondheim og Bergen har vært en sentral målsetting for prosjektet i oppstartsåret. Dette med tanke på nasjonale synergieffekter innenfor feltet IKT og språklæring, og tiltak for nettverks- og kulturbygging som har vært et sentralt virkemiddel her. Innledningsvis må prosessen betegnes som vellykket, noe som også viste seg på det svært fruktbare tredje LINGO-arbeidsseminaret i oktober i Oslo. Det er viktig å videreføre prosjektet nå, særlig med tanke på en "innhøsting" av langsiktige resultater. For å realisere disse skal et fokus for år 2000 ligge på omfattende kompetansesprednings- og publiseringsvirksomhet.

 

2. Bakgrunn og målsetting

Allerede i juni 99 la det samlede prosjektet frem et notat som omfattende plan for samarbeid (LINGO 2000). Dette notatet innholder konkrete og omfattende planer for samarbeidstiltak og utbyggingen av fellesdimensjonen i prosjektet. Bak planen står

 "... overbevisningen om at det er nødvendig med en profesjonell samling og samordning av digitale læremidler innen feltet IKT og språklæring på universitets-/høyskolenivå. En samordning bør fokusere på meningsutveksling, deling av erfaringer; samling, felles utprøving og senere felles bruk av IKT-baserte studiemoduler; felles spesifisering og tilpasning av ressurser. Samordningen blir på den måten til en prosess som er rettet mot innovative studieopplegg, fremtidsrettet kunnskap om disse, samt nye, kulturbyggende elementer."

Notatet formulerer også en overordnet målsetting for hele prosjektet:

 "LINGO ønsker, gjennom sin aktivitet, å bidra til en ny lærings- og studiekultur - en kultur som utnytter IKTs potensiale til økte muligheter for samarbeid, indentitetsskaping mellom studenter, og mellom studenter og fagansvarlige. IKT har også et potensiale for å skape autentisk kontakt med fremmedspråklige kulturer og for å synliggjøre både de språklige aktivitetene og den kulturelle sammenhengen disse står i. Dette gir muligheter for å skape nye og mer autentiske læringsmiljøer i språkfag. I tråd med dette, vil LINGO-prosjektet ikke bare utvikle, prøve ut og kvalitetssikre bruken av ny nettbasert læringsteknologi. Prosjektet vil også, gjennom sin samlede aktivitet, synliggjøre det spesifikke potensialet som gjør IKT særlig relevant for språkundervisning, samt å legge til rette for dens kvalifiserte bruk. Det vil videre i sin neste fase også reise en debatt om hva som kjennetegner, og hva som kan bli konsekvensene av en slik ny læringskultur som følger i kjølvannet av en utvidet bruk av IKT i språkundervisning."

På et konkret plan har prosjektet kommet frem til en struktur for samarbeidstiltak som skisseres nedenfor. Disse skal samlet sett bidra til å oppnå prosjektets overordnete målsetting.

 

3. Samarbeid 2000

Det legges opp til følgende samarbeidstiltak- og temaområder for år 2000.

a) Kompetansespredning og publisering

Dette blir en sentral prosjektaktivitet som realiseres på flere plan:

 

b) Felles utvikling: lydfunksjonalitet

I oppstartsåret jobbet man i LINGO med tekst- og grafikkbaserte internettmedier. Lydfunksjonalitet har for språkfagene generelt en helt spesiell betydning. Det samlede prosjektet ønsker derfor å samarbeide om integrasjon av lyd-funksjonalitet i de enkelte vevbaserte undervisningsopplegg. Målsettingen er å oppnå og å spre kompetanse på dette feltet. Et slikt samarbeid forener flere momenter:

c) Laging av en fellesressurs: synliggjøring og samling av de utviklede læremidlene i et LINGO-"utstillingsvindu" /-studiesenter

Ressursene og "erfaringsskatten" som LINGO samlet sett har opparbeidet seg, skal reflekteres i en publikasjonsvirksomhet. I tillegg vil prosjektet lage et "utstillingsvindu" / LINGO-studiesenter som samler alle utviklede læremidler, undervisningmoduler og -opplegg på et vevsted. Her kan "tiltakslystne" undervisere få førstehånds overblikk og innsikt i eksemplariske språklæringsopplegg. Det skal også synliggjøre nye samarbeidsprosjekter og avdekke evt. behov for utredning. Studiesentrene skal fremstå som en nasjonal ressurs for hele fagmiljøet, og det skal utvides og vedlikeholdes også etter ADL-støtteperioden til LINGO. Ansvarlig for denne aktiviteten er Carsten Jopp.

 

d) Debatt: Fokus på (lærings-)kulturelle aspekter

Prosjektet ønsker å reise en debatt om hva som kjennetegner, og hva som kan bli konsekvensene av en ny læringskultur (se ovenfor) som følger i kjølvannet av en utvidet bruk av IKT i språkundervisning. Denne debatten skal tas opp i egnete interne og eksterne fora og skal danne grunnlag for en publisering omkring dette sentrale emnet.

 Ansvarlig for denne aktiviteten: Finn Bostad

 

4. Internstruktur

Grunnet en vellykket kulturbygging mellom delprosjektene ser styret muligheten til å åpne for en flatere, effektiv prosjektstruktur som gir mer ansvar til delprosjektene. Den skal resultere i enda større eierskap i fellesdimensjonen blant de enkelte prosjektdeltakerne, noe som igjen vil styrke nettverksutbyggingen generelt og medvirkning og engasjement i de enkelte tiltakene spesielt. Prosjektets "daglige fellesarbeid" (se pkt. 3) drives i et samarbeid mellom de tre delprosjektlederne Finn Bostad (lingo.ntnu), Jarle Ebeling (lingo.uio) og Carsten Jopp (lingo.uib). Alle tre står i felleskap ansvarlig for fellesdimensjonen. For å oppnå en effektiv arbeidsdeling har hver delprosjektleder i tillegg ett spesielt ansvarsområdet (som spesifisert under pkt. 3). Det holdes løpende kontakt mellom disse tre, både on-line og fysisk.

For å ivareta vitale interne prosjektfunksjoner opprettholdes det et sekretariat. Oppgavene til sekretariatet er følgende:

 Det beregnes en stillingsbrøk på 35% for sekretariatet, og stillingen overtas av Carsten Jopp.

Prosjektets øverstes styringsorgan er Programstyret for språkfag.

 

 5. Evaluering

Prosjektet evalueres fortløpende, både internt og eksternt. Også styret ønsker å delta aktivt i denne prosessen.

 

 6. Budsjett

Hovedsøknadsdokumentet inneholder en budsjettoversikt for lingo.flette.

8.11.99, Carsten Jopp