lingo.ntnu

Finn Bostad
9. november 1999

Søknad om videreføring av prosjektet lingo.ntnu
Generelt

Lingo.ntnu vil satse på videreutvikling av særlig på to områder i prosjektet i år 2000. Det ene er ei utvikling og utprøving av samarbeidsfunksjoner i språkundervisninga. Dette betyr at alle programmer har moduler som åpner for synkrone og asynkrone samarbeidskanaler i form av debattfora, nyhetslister, post, pratekanaler, publiseringskanaler, etc. Lingo.ntnu har allerede gode erfaringer med slike språkdidaktiske aktiviteter i undervisning i fransk fonetikk og fonologi, fransk essayskriving og vitenskapelig engelsk for dr. ing.-studenter. Målet er å skape flere muligheter for muntlig og skriftlig språkbruk og utvidet faglig kontakt mellom studenter og mellom studenter og faglig ansatte. Dette prøves ut bl.a. ved å engasjere studentassistenter og kollokvieledere i arbeidet med å bygge opp en nettbasert samarbeidskultur ved instituttene.

Det andre satsningsområdet er å utvikle og prøve ut bruk av lyd i språklæring. Arbeidet med nettbasert fonetikk og fonologi som er i gang ved Romansk institutt skal også gjennomføres ved Engelsk institutt og Institutt for germanistikk. I tillegg skal lingo.ntnu arbeide med kompetanseutvikling på feltet digital lyd i et fakultært og tverrfakultært samarbeid ved NTNU, og i samarbeid med lingo.uio og lingo.uib.

Satsningsområde lyd

Et eksempel på bruk av fonetikk i språkundervisning

Hvis en er interessert i å lære seg riktig uttale av f.eks. p-lyden i fransk (som i ordet "pas"), så forteller resultater av fonetisk forskning oss hva som er typisk for denne lyden i norsk hhv. fransk. Enda viktigere er muligheten til å framstille på en dataskjerm lydbølgen til ordet "pas" når det blir uttalt. På denne måten kan en ikke bare høre og se eksempler på norsk og fransk p-lyd (uttalt av en franskmann), men også sammenligne en visuell framstilling av ens egen p-lyd med det franske eksemplet for så å prøve å oppnå en typisk fransk uttale. Et annet eksempel kunne være øvelser i forbindelse med forskjellige toner (tonhøydemønstre) i kinesisk, som kan framstilles som kurver og imiteres av kinesisklærende. Omvendt kan utlendinger som lærer norsk tilegne seg norsk tonelag ved hjelp av fonetiske dataprogrammer. Flere eksempler på nyutviklede programmer til slike formål finnes i Method and Tool Innovations for Speech Science Education (MATISSE), Proceedings of the ESCA/SOCRATES Tutorial and Research Workshop, London 1999 (eds. Valerie Hazan & Martyn Holland). Jfr. også konferansebidrag til The Future of the Humanities in the Digital Age, Bergen 1998 (http://www.futurehum.uib.no/).

Potensielle bidrag av fonetikk til LINGO-prosjektet

En viktig, men ofte undervurdert oppgave for fonetikk, kan være å overvåke kvalitet på nye lydopptak og å vurdere eksisterende opptak. Videre kan slike opptak analyseres og framstilles på forskjellige måter, alt etter de aktuelle behovene f.eks. som lydbølge, spektrogram, med intensitets- og/eller setningsmelodiforløp osv. Opptak og studentøvelser kan integreres i undervisningen på flere måter, f.eks. i form av spektrogrammer, uttaleeksempler, persepsjonstester osv. Her kan fonetikkompetanse ved NTNU komme med anbefalinger. I tillegg kan den støtte fonetisk transkripsjon av tekster.

Delprosjektene

1. Fransk

1a) Grunnfagsemnene FRA 102, FRA 103 og FRA 104

Utviklingsdelen av prosjektet "Fransk fonologi" er nå fullført. Dersom prosjektet "Fransk oversettelse og resyméskriving" blir gjennomført etter planen, vil hele 5-vekttallsemnet HFFRA104 (Praktisk fransk med fonetikk og fonologi) fra og med høstsemesteret ha et nettbasert undervisningsopplegg.

Prosjektet "Fransk kulturkunnskap" representerer et nettbasert undervisningsopplegg som dekker hele 5-vekttallsemnet HFFRA102 (Fransk kulturkunnskap). Dersom dette prosjektet gjennomføres etter planen, vil det kunne bli prøvekjørt i perioden april-mai, og være driftsklart fra og med høstsemesteret år 2000.

Med disse to prosjektene vil Romansk institutts grunnlag for å samarbeide med UiB om et nasjonalt grunnfag i fransk være på plass. Midler til koordinering av dette samarbeidet fra NTNUs side våren 2000 er imidlertid ikke lagt inn nedenfor.

Her følger momenter til søknad om delprosjekter fra Romansk institutt.

1b) Prosjekt "Fransk oversettelse og resyméskriving"

våren 2000 og høsten 2000.

Faglig leder: førsteamanuensis Ingvald Sivertsen, Romansk institutt

Nettsted: http://www.lingo.ntnu.no/fransk104/oversetting

Romansk institutt startet høsten 1999 utviklingen av et web-basert undervisningstilbud i oversettelse fra norsk til fransk samt resyméskriving. Dette vil inngå som en del av det totale nettbaserte undervisningstilbudet i 5-vektallsemnet HFFRA 104, "Praktisk fransk med fonetikk og fonologi". Vi vil dermed kunne tilby nettbasert undervisning i hele dette emnet, som er en del av fransk grunnfag ved NTNU. Tone Midtgård er faglig ansvarlig. Edvard Brygfjeld, som var med på å utvikle dataverktøyet for fonologiprogrammet, står for det datatekniske arbeidet. Dette programmet vil bli ferdigstilt før sommerferien 2000, slik at vi kan begynne utprøvingsfasen ved semesterstart H 2000.

1c) Prosjekt "Fransk kulturkunnskap"

våren 2000.

Faglig leder: førsteamanuensis Ingvald Sivertsen, Romansk institutt

Nettsted: http://www.lingo.ntnu.no/fransk102/

Romansk institutt startet høsten 1999 utviklingen av et web-basert undervisningstilbud i fransk kulturkunnskap. Programmet vil være et supplement til undervisningen i 5-vekttallsemnet HF FRA 102. "Fransk kulturkunnskap". Programmet gjør det mulig for studentene å arbeide med flervalgsspørsmål innenfor 10 emner vedrørende fransk historie, og med flervalgsspørsmål innenfor 10 emner i aktuell Frankrike-kunnskap. Disse to emnene blir i vanlig undervisning gjennomgått i henholdsvis første og andre semester av grunnfaget.

I tillegg vil programmet inneholde diverse fagstoff, forelesningsnotater og lenker til eksterne kilder.

Til programmets diskusjonsforum vil studentene kunne levere skriftlige arbeider, og de kan velge om innsendt stoff skal være lesbart for alle eller bare for veileder.

Ansvarlig for utviklingen av programmet er universitetslektor Frédéric Busuttil. Tore Halset, som var med på å utvikle dataverktøyet for fonologiprogrammet, står for det datatekniske arbeidet.

Dette programmet vil bli ferdigstilt ca. 1. april, og satt i prøvedrift resten av vårsemesteret.

1d) Prosjekt: Nettbasert undervisning i modul FRA 103

Faglig leder: førsteamanuensis Lise Lorentzen, Romansk institutt

Grammatisk analyse

Utviklingsarbeidet er en del av og inngår i emnet FRA 103, 5 vekttall fransk grammatikk i grunnfaget. Her er det lagt ut ca. 150 setninger etter mønster av Nils-Lennart Johannessons system for engelsk. Den faglige analysen er gjort av meg, og cand.philol. Ann Christin Fredriksen har, i samarbeid med HFs Edb-tjeneste, utført arbeidet med å legge inn stoffet i ønsket format.

Studenter, så vel nær- som fjernstudenter, kan gå inn og arbeide med oppgavene. Man kan velge mellom norsk eller fransk terminologi. Det trengs ikke passord.

Status: arbeidet er ferdig, men det bør gjøres noen forbedringer av teknisk art. Programmet blir utprøvd med studenter våren 2000, og de nødvendige endringer blir foretatt.

Analyse av substantivgrupper

Utviklingsarbeidet er en del av og inngår i emnet FRA 103, 5 vekttall fransk grammatikk i grunnfaget. Her er det foreløpig lagt ut 50 substantivgrupper til analyse. Løsningene er lagt opp som trestrukturer. Torbjørn Nordgård har hjulpet med den tekniske løsningen. Arbeidet utføres av cand.philol. Ann Christin Fredriksen.

Status: arbeidet beregnes å være ferdig til uttesting ved årsskiftet 1999/2000. Utprøving foretas i vårterminen.

Utfyllingsoppgaver

Utviklingsarbeidet er en del av og inngår i emnet FRA 103, 5 vekttall fransk grammatikk i grunnfaget, og det er også beregnet for studenter på grunnemnet FRA005. Det dreier seg her om utfyllingsoppgaver innen et titalls områder innen fransk morfologi og syntaks, med hovedvekt på morfologi. Dette stoffet, som jeg utarbeidet for ca. 10 år siden, har tidligere vært tilgjengelig via PC i PC-sal på Dragvoll. HFs Edb-tjeneste har stått for konvertering til Internett-tilgjengelig format.

Det trengs ikke passord.

Status: arbeidet er ferdig. Muligens kan det være aktuelt å lage flere oppgaver innen andre grammatiske emner. Dette blir gjort våren 2000, og programmet blir prøvd ut med studenter.

Utprøving av programmene vil involvere bruk av konferanseverktøy for å etablere en samhandlingskultur der studentene blir oppfordret til større aktivitet muntlig og skriftlig v.h.a. nettet.

1d) Prosjekt: Fransk essayskriving

Faglig leder: professor Sissel Lie, Romansk institutt

Prosjektet vil tilby nye kurs i fransk essayskriving og utvikle og ytterligere prøve ut mot studenter et tilbud i tillegg til de to som allerede er utviklet.

Vevsteder:

http://www.lingo.ntnu.no/camus/index.html

http://www.lingo.ntnu.no/voltaire/index.html

2. Engelsk

2a) Engelsk institutt har som mål å kunne tilby to komplette nett-baserte mellomfagsemner og et komplett grunnfag på nettet i år 2001. For år 2000 blir det søkt om midler til å følge opp og gjøre ferdig mellomfagsemnet i engelsk språkhistorie og til arbeidet med å utvikle et nettbasert emne i engelsk fonetikk og fonologi som vil utgjøre en modul av grunnfaget. Utviklinga av dette grunnfagsemnet bygger på det arbeid som allerede er gjort ved Romansk institutt. For andre deler av grunnfagsemnet vil Engelsk institutt bygge på tilsvarende utviklingsarbeid ved Romansk institutt og Institutt for germanistikk ved NTNU. Vedlegg.

2b) Prosjektet: Scientific writing: Et nettbasert supplement til undervisning i faglig artikkelskriving på engelsk for dr. ing.-studenter.

Faglig leder: Universitetslektor Nancy Lea Eik-Nes, Institutt for anvendt språkvitenskap, NTNU

Vevside: http://www.lingo.ntnu.no/techeng/

Bakgrunn og målsettinger

Vevstedet er opprettet som supplement til et engelsk kurs (ett semester) for dr. ing.-studenter og andre studenter som arbeider med doktoravhandlinger i naturvitenskapelige fag. Før vevsiden var tilgjengelig var faget begrenset til én samling (en dobbeltime) hver uke. Nå er både synkron og asynkron kontakt mellom studentene og mellom studenter og læreren mulig døgnet rundt.

Vevstedet har to hovedmål:

Aktiviteter og framdrift

En prototyp av programmet har blitt utviklet av Bjørn Grønnesby, EDB-tjenesten, HF-fakultetet. Informasjons- og kursmateriell-funksjoner av programmet består av kursbeskrivelse, semester kalender/plan, deltakerliste, lys- og utleveringsark, tekst modeller. Et skriveverksted og bruk av e-post er hoveddelene av den interaktiv delen av programmet. I tillegg er det et oppslagstavle og en idébank som studentene selv bygger opp for eget og kommende studenters bruk.

Prototypen har høsten 1999 vært prøvd ut med en gruppe på ca. 20 studenter. Respons til vevsiden har vært bl. annet:

Resursbehov

Mye stoff for informasjons- og materielldelen er fremdeles ikke lagt ut. Lenker til andre ressurssider har vi heller ikke opprettet. Det meste av dette kan gjøres av faglæreren i samarbeid en student (diplom student i EDB).

Videreutvikling av skriveverkstedet krever innsats fra deltakende studenter, fra faglæreren, fra EDB-kyndige og evt. fra student assistenter fra Institutt for anvendt språkvitenskap (som studerer skriving/skriveprosesser).

 

3. Tysk

Institutt for Germanistikk prøver ut og videreutvikler sitt nettbaserte undervisningsopplegg for tysk oversettelse og grammatikk.

 

Seminarer år 2000 som del av fellesprosjektet lingo.flette

Lingo.ntnu vil ta initativ til en internasjonal konferanse om bruk av lyd i nett-basert undervisning i språkfag i september år 2000. Tittel:

Bruk av lyd og lydteknologi i nett-basert språkundervisning ved universitetet.


Budsjett for lingo.ntnu vår og høst år 2000.Delprosjekt

Fagansvar

Status

Framdrift

Kostnader

Fransk:

       

Fonetikk og fonologi

Ingvald Sivertsen

Ferdig utviklet programvare

Utprøving med studenter V/H

10.000

Oversettelse og resyméskriving

Tone Midtgård

Påbegynt høsten 99

Utvikling av nett-basert undervisn.

70.000

Fransk kulturkunnskap

Ingvald Sivertsen

Påbegynt høsten 99

Utvikling av nett-basert undervisn.

60.000

Grammatikk

Lise Lorentzen

Ferdig utviklete analyseprogram

Utprøving med studenter V/H

40.000

Fransk essayskriving

Sissel Lie

To utviklete moduler

Utprøving med studenter V/H

10.000

Engelsk:

       

Språkhistorie

Nils-Lennart Johannesson

Videreutviklet særemne, m.fag

Utvikling og utprøving av fullt

mellomfagsemne

75.000

Fonetikk og fonologi

Dawn Behne

Planlagt grunn-fagsmodul

Utvikling av nett-basert modul

80.000

Vitenskapelig skriving

Nancy Lea Eik-Nes

Utviklet nett-basert

undervisnings-tilbud

Utprøving og justering av program

45.000

Tysk:

       

Oversettelse og grammatikk

Sturla Høyem

Herbert Pütz

Ferdig utviklet undervisningsdel

Utprøving med studenter

10.000

Ressurser og administrasjon

       

EDB-ressurser

Øivind Beck

 

Utvikling, drift og vedlikehold

150.000

Fagansvarlig for arbeid med lyd og lydteknologi

Torbjørn Nordgård

   

100.000

Prosjektledelse og koordinering

Finn Bostad

   

150.000

Total ressurs-søknad for lingo.ntnu

     

800.000

         

Egne ressurser

   

Kostnader

 

IT-ressurs

halv stilling

 

215.000

 

Undervisnings-ressurser *

   

412.000

 

Maskinvare

studentlab.

 

232.000

 

Totale egne ressurser

   

 

 

859.000

Totalt budsjett

     

1.659.000

* HF-fakultetet går inn med egne ressurser som tilsvarer den undervisningsressursen som er nødvendig for å gi et fagtilbud i tilknytning til utvikling og utprøving av IKT i språkundervisninga.

tilbake til prosjektoversikten i hovedsøknaden