vedlegg til søknad fra lingo.ntnu for år 2000:

Søknad om midler for videreføring og utvikling
av IKT-basert undervisningstilbud

ved Engelsk institutt, NTNU, innenfor LINGO-prosjektetBakgrunn

I 1999 har to nettbaserte undervisningstilbud ved Engelsk institutt (EI) ved NTNU blitt utviklet med støtte fra LINGO-prosjektet: interaktive grammatikkøvelser for grunnfagsstudenter, og gammelengelske tekster for særemne HFENG 231, Engelsk språkhistorie, begge utviklet av Nils-Lennart Johannesson. Begge undervisningstilbudene er tatt i bruk i høstsemesteret 1999 (grammatikkøvelsene integrert i den regulære undervisningen på Dragvoll, de gammelengelske tekstene som del av et helt nettbasert kurs), med positiv tilbakemelding fra studentene.

Ønsker for fremtiden

Grunnfag

Engelsk grunnfag omfatter fire emner:

Utvikling av grunnfagsmaterial slik det blir søkt om her vil føre til en fullstendig, integrert dekning av de akademiske disiplinene innenfor engelsk grunnfag, noe som etter hva vi vet ville være et unikt tilbud i Norge.

Språk: Hva vi allerede har tilgjengelig er et nettbasert undervisningsmateriale som dekker 3/5 av språkemnet, dvs. komponentene grammatikk og språk og samfunn. De gjenstående 2/5 av dette emnet utgjøres av fonetikk og fonologi. For å dekke hele språkemnet ønsker vi å utvikle forelesningsmateriale og interaktive øvelser i fonetikk og fonologi. Dette ville kreve omlag 200 timeverk utført av studentassistent med hovedfag i engelsk (34.650,-) og 20 timeverk støtte og tilsyn fra faglærer (professor, 5.200,-).

Litteratur og kulturkunnskap: Instituttet har ennå ikke begynt å utvikle et nettbasert undervisningsmateriale for litteratur- og kulturkunnskapsdelene av engelsk grunnfag. Å gjøre dette, sammen med materiale for fonetikk og fonologi som skissert ovenfor, ville imidlertid føre til at tre 5-vekttallsemner på engelsk grunnfag ble tilgjengelig for studentene. For å iverksette dette ønsker vi å utvikle nettbaserte forelesningssammenfatninger og diskusjonsemner. Timelærere som allerede er involvert i denne delen av undervisningen har sagt seg villig til å utføre dette. For litteraturemnet ville dette dekkes av 300 timeverk av en 1.amanuensis (Marian de Vooght, 65,000,-). For kulturkunnskapsemnet ville dette dekkes av 150 timeverk av en studentassistent med hovedfag i engelsk (26.000,-).

Vårt institutt har i det siste søkt etter måter å få til en tettere integrasjon av de forskjellige grunnfagsemnene. Et viktig aspekt ved å ha et nettbasert kursmateriale for alle tre emnene, vil bli å etablere hypertekstlenker mellom delene av materialet for å hjelpe studentene til å sammenhenger i dette. Dette arbeid ville omfatte omlag 50 timeverk utført av en 1.amanuensis (10.850,-).

Mellomfag

I løpet av 1999 har Nils-Lennart Johannesson utviklet et gammelengelsk tekstmateriale med tilhørende grammatikkøvelser innenfor LINGO-prosjektet. I høstsemesteret 1999 er dette materialet blitt brukt i særemnet i Engelsk språkhistorie som er blitt tilbudt som et nettbasert kurs med alle forelesninger lagt ut på nettet. For år 2000 søker vi om støtte til sluttføring av dette arbeidet (utvikling av tekster fra de middelengelske og tidlig moderne engelske periodene); dette ville dekkes av frikjøp fra 250 timeverk undervisning i vårsemesteret 2000 (studentassistent som vikar i grammatikkgrupper, 26.450,-). Dessuten søker vi om støtte til ansettelse av studentassistent som kan ta seg av vedlikehold av web-sidene og kontakt med studenter (dette siste blir ekstra viktig i høstsemesteret 2000, da Johannesson har søkt forskningspermisjon), omlag 150 timeverk per semester (31.800,-).

I tillegg til dette emnet ønsker vi å utvikle materiale til nok et særemne, Språk og kommunikasjon. Et komplett studiemateriale for dette emnet er for tiden tilgjengelig som en del av Take Credit!, et fjern/etterutdanningsprogram utviklet av ansatte ved EI i samarbeid med Senter for etterutdanning, ALLFORSK (SEU). SEU ser gjerne at Take Credit!-materialet blir brukt på en bredere basis. I sin nåværende form omfatter dette videoopptak av forelesninger og en kursbok som skal brukes sammen med pensum. Siden dette materialet opprinnelig ble utviklet for selvstendig studium, foreligger det i en form som kan overføres til nettbasert materiale. Vi anslår at 225 timeverk ville gå med til dette arbeidet (1.amanuensis, 48.700,-). En av våre stipendiater (Ann-Jorid Klungervik Greenall) som arbeider innenfor et nærliggende felt, har sagt seg villig å utføre dette etter at hun blir ferdig med sin doktorgrad i vårsemesteret 2000. Mila Vulchanova, som utviklet det opprinnelige Take Credit!-kurset, ville bidra med 25 timeverk (professor, 6.500,-).

Et mellomfag i engelsk krever grunnfag + to 5-vekttalls særemner. Med disse to særemnene ville det være mulig å tilby et komplett mellomfag i engelsk.

Sammenfatning

Ressursbehov:

Grunnfag språk: 39.850,-

Grunnfag litteratur: 65.000,-

Grunnfag kulturkunnskap: 26.000,-

Grunnfag, integreringsarbeid: 10.850,-

Mellomfag, språkhistorie: 58.250,-

Mellomfag, språk og kommunikasjon: 55.200,-

altså til sammen 255.150,-

 

Dragvoll, 5. november 1999

På vegne av Engelsk institutt

Dawn Behne (Professor, instituttleder)

Nils-Lennart Johannesson (Professor)


tilbake til søknad lingo.ntnu