ADL, Programstyret for språkfag

9.11.99


til

Arbeidsgruppen for digitale læremidler
v/ sekretariatet

Søknad om videreføring og utvidelse av prosjekt LINGO
Med dette søker Programstyret for språkfag om

1. videreføring av prosjektet LINGO i år 2000, støttet med midler fra 1999-bevilgningen, og

2. målrettet utvidelse av prosjektet, støttet med resterende 1998-midler


1. Videreføring av LINGO i år 2000

Prosjekt LINGO ble i unnfanget i 1998. Tanken bak prosjektet var at det skulle være et nasjonalt prosjekt. Man ønsket at aktiviteten skulle involvere flere miljøer og institusjoner, og at effekten av LINGO skulle være en bred kompetansespredning når det gjaldt IKT og språkfag. Tre viktige premisser for programstyret var at

Så langt har LINGO vært et vellykket prosjekt. Prosjektet har satt spor etter seg både i form av samarbeid mellom de involverte fagmiljøene, ved øking av faglig innsikt og kompetanse i de enkelte LINGO-miljøene, og ved deling av faglig og teknologisk innsikt og arbeidsmetoder på tvers av miljøer, - blant annet i forbindelse med "Dreistadt"-konseptet ved lingo.uib. Eksamensresultatene fra det første etter-og videreutdanningskurset-kurset som har vært basert på Dreistadt har vist seg å være bedre enn resultatene fra tidligere kurs. Det foreløpige inntrykket er at bruk av denne typen kommunikasjonsplatform er et incitament til aktivitet og læring for studentene.

En ser også at LINGO begynner å bli synlig på fakultetsnivå: HF-fakultetet ved NTNU uttaler for eksempel følgende i utkastet til sin strategiplan for år 2000:

"Det er viktig å videreføre og videreutvikle arbeidet med nyetablert undervisning slik det gjøres i LINGO. Fakultetet må sette av midler til dette arbeidet også med tanke på å utvide undervisningstilbud gjennom IKT-baserte kurs. Arbeidet kobles opp mot utvikling av studiekvalitet."

Tilsvarende har Det nasjonale fagrådet for tysk (DNFT) nettopp valgt å satse på som Dreistadt som kommunikasjonsplatform for det nye nasjonale mellomfagstillegget i tysk. Bakgrunnen for denne beslutningen er de lovende erfaringene fra lingo.uib.

På bakgrunn av det positive arbeidet som er gjort i det første året prosjektet har eksistert, vil programstyret med dette søke ADL om videreføring av LINGO i år 2000 innenfor samme økonomiske ramme som i 1999. Videreføringen vil innebære at de miljøene som var hovedmiljøer i starten skal gå inn med større egeninnsats (50%) og slik totalt sett øke sitt engasjement i forhold til 1999 (33%). Tilsvarende fases støtten fra ADL noe ut. I tillegg ønsker programstyret å utvide LINGO ved å inkludere to miljøer fra høgskolesektoren og ved å fokusere spesifikt på evaluering av effekten av virksomheten i prosjektet.

Den samlede aktiviteten vil bestå av følgende elementer:

For en detaljert oversikt se nedenfor .

2. Utvidelse av LINGO

(gjelder resterende midler fra 1998)

Styret ønsker å utvide prosjektaktivitetene. Konkret søkes det midler til følgende tiltak:

(a) innfasing to nye prosjekter fra høyskolesektoren for å styrke og bygge ut LINGO-nettverket

(b) et evalueringsseminar deltakelse på en konferanse ved Stanford for programstyret.

Innfasing av to miljøer fra høyskolesektoren i LINGO-nettverket

LINGO er så langt basert på universitetesmiljøene, og etter programstyrets mening er det nå viktig og riktig å inkludere også høgskolesektoren. Vi hadde søknader fra flere miljøer da første søknadsrunde gikk (sep-des.1998). Ingen av disse fikk tildelt midler, men de ble oppfordret om å holde kontakt med LINGO for en eventuell senere innfasing. I denne sammenhengen har to miljøer (ved høyskolene i Halden og i Sogn og Fjordane) vist engasjement. De har også framstått som kompetente og kreative innenfor bruk av IKT. Programstyret for språkfag søker om midler til at disse kan innfases i LINGO. Ved siden av lokale virkninger regner vi med at innfasingen av disse to "håndplukkede" miljøer vil styrke samarbeidet og fellesdimensjonen i LINGO-nettverket. Prosjektene dekker aktiviteter innenfor de tre "LINGO-språkene" engelsk, tysk og fransk. I tillegg er oppleggene modulbaserte, noe som øker overførings-/skaléringsverdien innenfor LINGO.

Evaluering av LINGO

Programstyret for språkfag ønsker å utarbeide en egenevaluering for LINGO. Denne evalueringen skal anlegge et faglig metaperspektiv på prosjektet med utgangspunkt i læring/språklæring/nye pedagogiske praksiser. Et slikt overordnet perspektiv vil være svært viktig for virksomheten i år 2000 der styret i sterkere grad ønsker å gi faglige impulser til prosjektet, og å samle erfaringer som har overføringsverdi til liknende prosjekter. Blant annet ønsker vi å fokusere på og løfte fram de læringsformer, interaksjonsformer, lærerroller, etc prosjektet omfatter totalt sett, og se nærmere på hvordan og i hvilken grad de forskjellige elementene i LINGO faktisk har ført til ny læringspraksis. Det siste spørsmålet innebærer blant annet en diskusjon av hva "ny praksis" i denne sammenheng innebærer, - et spørsmål som i høyeste grad bør være interessant og relevant for ADLs arbeid.

Programstyret ønsker å arbeide fram disse og andre problemstillinger i et seminar som går over én til to dager. Målsettingen for seminaret skal være å skrive en faglig artikkel om prosjektarbeidet slik det ser ut fra styrets perspektiv. Styret ønsker også å oppgradere felles referanserammer og kompetanse, og søker derfor ADL om midler til deltakelse ved konferansen Computer Supported Collaborative Learning (CSCL 1999) på Stanford 12.-15. desember 1999. For et evalueringsseminar estimeres kostnaden til 50.000 , for deltakelse på CSCL-konferansen beregnes det Kr. 25.000,- for reisekostnader per pers. For fire personer blir dette søknadssummen for evalueringsseminaret på Kr. 100.000,-.

3. Oversikt over søknaden fra Program for språkfag / budsjett

lingo.styret     fra ADL    
           
styrevirksomhet, faglige rammebetingelser nivå som 1999 100 000 kr      
evaluering/seminar/publisering   150 000 kr      
    sum: 250 000 kr    
           
           
2. lingo.flette generell beskrivelse   fra ADL    
           
Kompetanseoppbygging internt          
seminarer for LINGO-deltakerne 2 seminarer á 60.000 120 000 kr      
seminar-/konferansedeltakelse 4 á 15.000 eller 6 á 10.000;
spesielt reiser m/konf.bidrag
60 000 kr      
           
Tverrkommunikasjon          
reiser mellom miljøene samling av temagruppene,
enkelreiser;
volum tilsvarende ett seminar
60 000 kr      
           
Kompetansespredning          
Internasjonal LINGO-konferanse   80 000 kr      
           
Publiseringsstøtte          
publiseringsstøtte ("LINGO-skriftserie")   30 000 kr      
           
Evaluering          
oppdrag til prosjektekstern instans   50 000 kr      
           
Koordinering, drift og administrasjon          
sekretariat/koordinator 35% stilling, inkl. overhead 150 000 kr      
kostnader ved institusjon (HIT/UiB)   20 000 kr      
    sum: 570 000 kr    
           
           
3. Lokale delprosjekter     fra ADL egenfin. prosj.sum
           
lingo.ntnu prosjektbeskrivelse lingo.ntnu 800 000 kr   800 000 kr 1 600 000 kr
           
lingo.uib prosjektbeskrivelse lingo.uib 800 000 kr   800 000 kr 1 600 000 kr
           
lingo.uio prosjektbeskrivelse lingo.uio 450 000 kr   450 000 kr 900 000 kr
           
HIOF - innfasing (redusert egenfinans. 23%) prosjektbeskrivelse HIOF 150 000 kr   45 000 kr 195 000 kr
           
HISF - innfasing (redusert egenfinans. 33%) prosjektbeskrivelse HISF 90 000 kr   45 000 kr 135 000 kr
    sum: 2 290 000 kr 2 140 000 kr 4 430 000 kr
           
           
4. Oppsummering     fra ADL egenfin. prosj.sum
           
      3 110 000 kr 2 140 000 kr 5 250 000 kr
           
    tildeling '99: 3 000 000 kr 1 500 000 kr 4 500 000 kr
til toppen
web-redigering: C.Jopp, LINGO