Rapport lingo.uio juni 99
og
Skisse av samarbeid innen "LINGO 2000"

av Einar Bjorvand, UiO
1. Rapport

Ved Lingo.uio er arbeidet godt i gang med å lage en nettversjon av engelsk mellomfag. Mye av arbeidet har vært konsentrert om å lage en tjenlig studiestruktur. Et foreløpig menysystem er på plass, men skal videreutvikles. Et menysystem tillater for så vidt studenten å følge den veien i systemet hun måtte velge, men valgene er begrenset til menyens kategorisering og er i prinsippet lineær og tillater bare studenten å velge mellom forfattere og større emneområder. Det arbeides derfor også med en søkemotor for nettstedet som gjør det mulig for studenten å søke fram alt materiale som relaterer seg til et søkebegrep. En student som skal forberede et essay der emnet går litt på tvers av menysystemets kategorier, kan på denne måten søke fram en serie linker til relevant stoff som nettstedet inneholder eller peker til.

Det har vært lagt vekt på å prøve ut flere presentasjonsmåter som utnytter mediet. Bilder er anvendt, ikke bare som illustrasjonsmateriale, men også som integrert del av læringsmiljøet. F.eks. er Botticellis berømte bilde, Prima vera, benyttet som inngangport til humanismen og til en del sentrale renessansemyter. Et annet bilde illustrerer Shakespeares sonette 130 og gir direkte informasjon om periodens kvinnelige skjønnhetsideal. Det er lagt inn en del lydfiler både på norsk og engelsk i real audioformat også for å myke opp en sekvens av lange og korte tekster og dermed skape variasjon i læringstilbudet. Det er f.eks. lagt inn flere tekster om Shakespeare, og disse er brutt opp av to real audio filer med opptak av radioprogrammer.

Det er lagt inn et enkelt eksempel på hypertekst, og flere er under arbeid. Dette gjelder særlig tekster, som f.eks. poesi, der studentene vil ha behov for forklaringer og utfyllende kommentarer for at de skal kunne forholde seg fruktbart til teksten. Vi ønsker også å prøve ut power-point presentasjoner. En av grunnene til dette er at mange lærere allerede har overhead-materiale som enten finnes i eller enkelt lar seg overføre til, power-point format. Når html-kode er generert kan så presentasjonen bearbeides videre med f.eks. å legge til lenker og lydstoff.

Det er også lagt vekt på å legge inn moduler som sikrer aktiv læring og interaksjon / kommunikasjon mellom studentene og mellom student-lærer. Det er derfor opprettet et diskusjonsforum som vi tror vil kunne fungere bra. Et forum for chat er prøvd ut ved flere anledninger i samarbeid med lingo.uib, og man arbeider også for å få et opplegg som skal egne seg godt for presentasjon av student-essays. Vår plan er at deltakelse i diskusjonsfora og publisering av egne essays skal være en integrert og obligatorisk del av studieopplegget.

Lingo.uib har konstruert en MOO for Shakespeares A Midsummer Nights Dream og arbeider med å fylle denne med relevant stoff.

Lingo.ntnu: Her har Nils Lennart Johansson begynt arbeidet med å legge ut språkhistoriske tekster som hypertekst.

2. Framdrift

Av praktiske årsaker har lingo.uio startet med å legge ut et særemne i renessansen. Vi regner med at dette vil ligge ferdig før høstsemesteret tar til selv om det nok vil være behov for endringer og utfylling etter hvert som det totale studietilbudet tar form.

Mellomfaget består i tillegg av et særemne i korpus-lingvistikk og et særemne i amerikansk litteratur og kulturkunnskap. Fra høsten vil vi ha en prosjektleder i hel stilling med god IT-kompetanse, Jarle Ebeling. Han har også kompetanse i lingvistikk og vil sammen med Hilde Hasselgård utvikle det planlagte særemnet i korpuslingvistikk. Arbeidet med et særemne i amerikansk vil også starte for fullt til høsten selv om en del forberedende planleggingsarbeid allerede er utført dette semesteret. Her vil Mark Luccarelli i Oslo lede arbeidet i nært samarbeid med to grupper i Bø (HiT) og Halden (HiØ). Det har vært nedlagt en del arbeid i å etablere et nært og forpliktende samarbeid med disse miljøene, og avtaler sluttføres i disse dager.

3. Samarbeid

Det har vært lagt stor vekt på å få til et nært samarbeid mellom alle delprosjektene innenfor engelskfaget. Innenfor amerikansk litteratur og kulturkunnskap har vi avtaler om nært samarbeid i prosjektfasen med HiT (Bø) og HiØ (Halden). I Bø fungerer Per Kristian Halle som koordinator og ressursperson på IT-siden, sammen med seg har han Øyvind Gulliksen og Inger Anne Søfting som fagansvarlige for amerikansk. I Halden er Karen Knutsen koordinator sammen med Robert Mikkelsen som er fagansvarlig i amerikansk ved HiØ. Halden har også en av meget få fagpersoner utenfor UiO i engelsk renessanse, Jon Orten.
Alle disse tre miljøene vil bidra med materiale og ideer og delta i den fortløpende evalueringen av det stoffet som blir lagt ut.

Ved NTNU har særlig arbeidet til Nils Lennart Johansson med språkhistoriske tekster stor interesse for vårt prosjekt. Det er ikke vanskelig å tenke seg en utvidelse av tilbudet til vårt mellomfagsstudium til også å omfatte et språkhistorisk emne, det kan tvert i mot anses som klart ønskelig. Relevante fagpersoner ved UiO har uttalt interesse for hans arbeid. For den neste prosjektfasen er det et mål å avklare forutsetninger og finne realiseringsmuligheter for et slikt samarbeid.

Arbeidet med en Shakespeare-MOO ved UiB er også klart relevant for det renessanse-emne som utarbeides i Oslo. Det vil være interessant for oss å velge A Midsummer Nights Dream som pensumtekst når dette arbeidet er ferdig. Dette forutsetter at det foregår et nært samarbeid også under utviklingen der miljøet ved UiO kan bidra med faglig evaluering og innspill.

4. Framtidsvisjon

Det første og foreløpig viktigste, målet for UiO er å utvikle et mellomfagstilbud på nettet, prøve dette ut med studenter, og, dersom det er vellykket, bringe dette i regulær drift. Dernest ønsker vi å utvide tilbudet slik at det også kan være et tilbud til første del av hovedfagsstudiet. Men ettersom vi har lagt stor vekt på også å få til et samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner, er det viktig å se på mulighetene for å utvikle dette videre. Dersom det samarbeidet som er skissert ovenfor, viser seg vellykket, bør det være mulighet for på noe lenger sikt å ha et engelsk mellomfagsstudium på nettet som er felles for de 3 universitetene og for (minst) to høgskoler. Dersom en slik effekt oppnås, er det liten tvil om at også andre vil slutte seg til.

Dette betyr ikke dermed at alle institusjonene skal ha identiske opplegg for mellomfag, men etter hvert som studietilbudet utvides med nytt stoff, nye emner, nye perioder o.l. kan man tenke seg å opprette et felles studiesenter for engelskfaget på nettet. Innenfor dette studiesenteret kan man finne en rekke kurs og fagtilbud, og den enkelte institusjon kan skreddersy sin studieplan innenfor det stoffet som er tilgjengelig fra studiesenteret.

Før noe slikt kan virkeliggjøres, er det imidlertid en forutsetning ikke bare at stoff og kurstilfanget er stort og favner bredt, men også at administrative samarbeidsrutiner kan utvikles. Man må også komme fram til hvordan man skal dele administrative og pedagogiske ressurser, inntekter (både i form av kursavgifter og vekttallsproduksjon) og utgifter.

Einar Bjorvand, 3.6.99

tilbake