Studieplan 

Generelt

Målet med studiet er at studentene skal få mulighet til faglig fordypning ut over grunnfagsnivå. De skal skaffe seg økt innsikt i de mest grunnleggende problemstillinger innen faget og kunne foreta reflekterte innholdsmessige og språklige analyser, samt kunne uttrykke seg nyansert på et korrekt tysk om pensumrelaterte spørsmål.

Mellomfagstillegget i tysk kan inngå i en cand.mag.- grad ved universitet eller høgskole i Norge, og kan danne grunnlag for et hovedfagsstudium i tysk (språk eller litteratur) på lik linje med lokale mellomfagstillegg. Det består av til sammen 10 vekttall fordelt på de to selvstendige 5-vekttallskursene TYSV155 - Litteratur og kultur og TYSV156 - Moderne og eldre språk. Ut fra pensum og stipulert arbeidsmengde fordeles 3 av vekttallene på hver av disiplinene litteratur og moderne språk og 2 vekttall på henholdsvis kultur og eldre språk.

Fjernstudiumsopplegget er tenkt å skulle passe både for lærere som ønsker å heve sin undervisningskompetanse i tysk og for andre interesserte. Krav til forkunnskaper er tysk grunnfag eller tilsvarende.

Studiet er tilrettelagt for deltidsstuderende som et nettbasert fjernundervisningsopplegg med undervisning, oppgaveløsning, veiledning og diskusjonsgrupper både synkront og asynkront, hovedsakelig i den 'virtuelle' nettbyen Dreistadt, men også via e-post. Studentene må derfor ha tilgang til internett.

Undervisning

Studiet er lagt opp som nettbasert fjernstudium. Det vil imidlertid bli arrangert én obligatorisk helgesamling i Bergen ved kursstart i august 2001. Der vil studentene bli gitt den nødvendige innføring i bruk av teknologien. I tillegg vil det bli gitt undervisning i noen av temaene for kurset.

Fjernstudiets samlede undervisningstilbud på i alt 156 timer omfatter ut over den obligatoriske samlingen ved kursstart 2 helgesamlinger à 12 timer og 6 ukentlige interaktive undervisningstimer i 9 uker via internett. I tillegg blir det gitt tilbud om 12 timers pensumrelatert undervisning i løpet av et to-ukers studieopphold ved Det tysk-norske studiesenteret i Kiel i juni 2002. Dette studieoppholdet er ikke obligatorisk, men et anbefalt tilbud til studenter som ønsker og har anledning til å delta.

Eksamen avholdes i henholdsvis juni og august 2002. Skriftlig hjemmeeksamen i TYSV155 - Litteratur og kultur avlegges før studieoppholdet i Kiel i juni 2002. Muntlig prøve i TYSV155 og skriftlig eksamen i TYSV156 - Moderne og eldre språk avlegges etter sommerferien i løpet av første uke etter skolestart i august 2002.

Studiemål

I TYSV155 Litteratur og kultur skal studentene særlig tilegne seg fordypet innsikt i delaspekter ved tysk litteratur. De skal kunne sette de studerte verkene inn i en litteraturhistorisk og kulturhistorisk sammenheng. Videre skal de bli i stand til å foreta så vel reflekterte innholdsmessige fortolkninger som stilistisk-formale analyser av litterære tekster. I tillegg til mindre øvingsoppgaver underveis i studiet vil det bli gitt en større obligatorisk oppgave som må være godkjent før oppmelding til eksamen. Emne og tidsfrist for oppgaven oppgis ved begynnelsen av studiet.

I TYSV156 Moderne og eldre språk skal studentene særlig tilegne seg en praktisk språkbeherskelse som fører til at de uttrykker seg korrekt og nyansert såvel skriftlig som muntlig. De skal utvide sine teoretiske kunnskaper om moderne tysk og ha god kjennskap til utvalgte grammatiske emner. De skal kjenne til det tyske språks historie, særlig utviklingstrekk fra høymiddelalderen til i dag og være i stand til å se språkhistorien i en kulturhistorisk sammenheng.

Pensum

TYSV155 - Litteratur og kultur. Pensum omfatter følgende:

 • 4-5 litterære verk eller utdrag av verk innen ett og samme emneområde. Emneområdet kan være av litteratur- og kulturhistorisk, tematisk eller genremessig karakter.
 • Et utvalg litteraturteoretiske tekster (ca. 100 sider).
 • En litteraturhistorie eller deler av en slik og/eller utvalgte artikler (ca. 200 sider)
 • Et utvalg kulturanalytiske og/eller kulturhistoriske tekster (ca. 250 sider).
 • En kulturhistorie eller deler av en slik og/eller utvalgte artikler (ca. 100 sider).

TYSV156 - Moderne og eldre språk. Pensum omfatter følgende:

 • En anerkjent moderne tysk grammatikk, evt. utvalgte deler av en slik, samt spesialartikler om utvalgte grammatiske emner (til sammen ca. 180 sider).
 • En eller flere artikler eller kapitler om oversettelsesteori (ca. 140 sider)
 • Utvalgte tekster fra forskjellige perioder fra høymiddelalderen til 1700-tallet (ca. 12 sider).
 • En språk- og kulturhistorie (utvalgte tekster) (ca. 200 sider).

Eksamen

Alle besvarelsene skal være på tysk med unntak av evt. oversettelser til norsk.

TYSV155 Litteratur og kultur

Eksamen består av to deler:

 1. En hjemmeeksamen som studenten får 14 dager (helligdager inkludert) til å forberede. Besvarelsen skal være på 12-15 sider og skrives på datamaskin med standard linjeavstand (1,5). Den skal forsynes med kildeangivelse hvor samtlige kilder angis, også de som er funnet på internett.

Oppgaven kan være av følgende type:

 • En oversiktsframstilling av et tema eller en epoke hvor både litteratur- og kulturhistoriske aspekter trekkes inn.
 • En litterær analyse av en tekst eller et verk.
 • En kombinasjon av begge.

Ved evalueringen av hjemmeoppgaven legges det vekt på kandidatens evne til selvstendighet og refleksjon i forhold til stoffet, og på hans evne til å formidle det på en innholdsmessig, språklig og strukturelt sett tilfredsstillende måte.

 1. En muntlig prøve hvor studentene prøves i deler av pensum som ikke er behandlet i den skriftlige hjemmeoppgaven. Ved prøven legges det vekt på både faglig innhold og språklig framføring.

TYSV156 Moderne og eldre språk

Eksamen består av en skriftlig prøve på 6 timer. Det prøves a) teoretisk grammatikk, b) skriftlig språkferdighet, c) eldre språk.

Det gis følgende oppgavetyper:

 • Oversettelse fra norsk til tysk og omvendt, evt. med krav om kommentarer av språklig art.
 • En teoretisk framstilling av et grammatisk fenomen, gjerne basert på oppgitte eksempler eller eksempler kandidaten selv skal hente ut av en oppgitt tekst.
 • En framstilling av ett eller flere språkhistoriske utviklingstrekk med utgangspunkt i oppgitt eksempelmateriale, gjerne med relevante kulturhistoriske kommentarer i tillegg.
 • Oversettelse av en oppgitt tekst hentet fra pensumtekstene i eldre tysk samt språkhistoriske og kulturhistoriske spørsmål i tilknytning til teksten.

Alle komponentene (a-c) må være bestått.Ved evalueringen vil det bli lagt stor vekt på kandidatens språkbeherskelse og refleksjonsnivå.

Karakterberegning

Det benyttes vanlige forhøyningsregler ut fra karakterskalaen 1,0-6,0 med 4,0 som laveste ståkarakter. For TYSV155 gis det en samlet karakter hvor karakteren for skriftlig eksamen teller 3/5 og karakteren for den muntlige prøven 2/5. Begge prøvene til TYSV155 må være bestått for at kurset skal være bestått. Kandidater som får karakteren immaturus, må ved fornyet eksamen avlegge begge disse prøvene på nytt.

sist oppdatert 15.02.01
av Daniel Jung